સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલ - ભાટપુર
Sarvjanik Highschool - StudentInformation

બાળકોની માહિતી

શાળાના માધ્યમિક વિભાગની કુલ સંખ્યા

ધોરણ અનુસૂચિત જાતિ અનુ.જન.જાતિ બક્ષીપંચ ઉજળિયાત કુલ સંખ્યા
  કુમાર કન્યા કુલ કુમાર કન્યા કુલ કુમાર કન્યા કુલ કુમાર કન્યા કુલ કુમાર કન્યા કુલ
૮-અ ૧૯ ૨૮ ૧૧ ૧૪ ૧૩ ૧૭ ૪૩ ૧૯ ૬૨
૮-બ ૩૪ ૧૪ ૪૮ ૧૩ ૪૫ ૧૯ ૬૪
૯-અ ૧૮ ૧૧ ૨૯ ૧૨ ૧૧ ૩૦ ૨૫ ૫૫
૯-બ ૧૪ ૧૦ ૨૪ ૧૦ ૨૫ ૧૮ ૪૩
૧૦-અ ૧૩ ૧૮ ૧૧ ૧૦ ૧૮ ૨૯ ૧૯ ૪૮
૧૦-બ ૧૫ ૧૧ ૨૬ ૧૯ ૧૬ ૩૫
કુલ ૧૩ ૧૯ ૧૧૩ ૬૦ ૧૭૩ ૩૯ ૨૪ ૬૩ ૩૩ ૧૯ ૫૨ ૧૯૧ ૧૧૬ ૩૦૭

શાળાના ઉ.મા.વિભાગની કુલ સંખ્યા

ધોરણ અનુસૂચિત જાતિ અનુ.જન.જાતિ બક્ષીપંચ ઉજળિયાત કુલ સંખ્યા
  કુમાર કન્યા કુલ કુમાર કન્યા કુલ કુમાર કન્યા કુલ કુમાર કન્યા કુલ કુમાર કન્યા કુલ
૧૧ ૧૫ ૧૮ ૧૪ ૧૧ ૨૬ ૨૦ ૪૬
૧૨ ૧૦ ૧૨ ૧૧ ૧૬ ૧૯ ૨૪ ૪૩
કુલ ૧૯ ૨૮ ૧૫ ૧૧ ૨૬ ૧૯ ૨૭ ૪૫ ૪૪ ૮૯

શાળાના પ્રાથમિક વિભાગની સંખ્યા

ધોરણ અનુસૂચિત જાતિ અનુસૂચિત.જન.જાતિ બક્ષીપંચ ઉજળિયાત કુલ સંખ્યા
  કુમાર કન્યા કુલ કુમાર કન્યા કુલ કુમાર કન્યા કુલ કુમાર કન્યા કુલ કુમાર કન્યા કુલ
- ૧૬ ૧૦ ૨૬
૧૬ ૧૦ ૨૬ ૧૩ ૧૨ ૧૯ ૩૫ ૨૪ ૫૯
૧૮ ૧૨ ૩૦ ૧૩ ૧૧ ૩૩ ૨૫ ૫૮
કુલ ૩૮ ૨૬ ૬૪ ૧૯ ૧૬ ૩૫ ૨૩ ૧૪ ૩૭ ૮૪ ૫૯ ૧૪૩