સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલ - ભાટપુર
Sarvjanik Highschool - contactus

અમારો સંપર્ક

શાળાનુંનામ :- સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ, ભાટપુર.
શાળાનું સરનામું :- મુ.પો.ભાટપુર. તા.સંખેડા. જિ.વડોદરા
ફોન નંબર :- ૦૨૬૬૫-૨૩૪૩૦૬
રાજ્ય :- ગુજરાત
પીન નંબર :- ૩૯૧૧૩૦
સ્થાપના વર્ષ :- ૧૯૪૦
સરકાર માન્ય :- ૧૯૫૮
શાળાનું માધ્યમ :- ગુજરાતી
ટ્રસ્ટનું નામ :- સાર્વજનિક કેળવણી મંડળ ભાટપુર
ટ્રસ્ટનું સરનામું :- મુ. પો. ભાટપુર. તા.સંખેડા. જી. વડોદરા.
નોંધણી નંબર :- ઈ.૮૬૯/૩૩૫૬૯. તા.૨૧.૧૧.૧૯૫૩સંપર્ક  ફોર્મ


નામ.* :
રહેઠાણ :
શહેર :
પિનકોડ નંબર :
ઈમેલ આઈ ડી* :
ફોન નંબર. :
સંદેશ* :
   
 


સંપર્ક  ફોર્મ


નામ.* :
રહેઠાણ :
શહેર :
પિનકોડ નંબર :
ઈમેલ આઈ ડી* :
ફોન નંબર. :
સંદેશ* :