સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલ - ભાટપુર

પ્રવૃતિઓ

ગણિત અને વિજ્ઞાન મંડળ

-

વિગતવાર

પરીક્ષા સમિતિ

-

વિગતવાર

સાંસ્કૃત્તિક સમિતિ

-

વિગતવાર

ચર્ચાસભા સમિતિ

-

વિગતવાર

શિસ્ત સમિતિ

-

વિગતવાર

બાગકામ સફાઈ સમિતિ

-

વિગતવાર

આરોગ્ય સમિતિ

-

વિગતવાર

પ્રાર્થના સમિતિ

-

વિગતવાર

સુવિચાર અને સમાચાર સમિતિ

-

વિગતવાર

મેદાનમાં વૃક્ષોની જાળવણી

-

વિગતવાર

જ્ઞાન ગોષ્ઠી (સુવિચારની સમજૂતી)

-

વિગતવાર

સભા સંચાલન સમિતિ

-

વિગતવાર

પ્રવાસ સમિતિ

-

વિગતવાર

પદ અને પદાધિકારીઓના બોર્ડની સમિતિ

-

વિગતવાર

લાયબ્રેરી સમિતિ

-

વિગતવાર

રમત-ગમત સમિતિ

-

વિગતવાર

વિવિધ કાર્યક્રમો દરમિયાન માઈક વ્યવસ્થા સમિતિ

-

વિગતવાર

બુલેટીન બોર્ડ સમિતિ

-

વિગતવાર