સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલ - ભાટપુર

પ્રવૃત્તિઓ - જ્ઞાન ગોષ્ઠી (સુવિચારની સમજૂતી)

-

પ્રવૃત્તિના કન્વિરનરનું નામ

શ્રી એસ.આર.રાઠવા

શ્રી એમ.આર.સુથાર

શ્રી વી.એ.ચૌધરી.

સ્થળ : શાળા
તારીખ :

પ્રવૃત્તિઓ