સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલ - ભાટપુર

પ્રવૃત્તિઓ - રમત-ગમત સમિતિ

-

પ્રવૃત્તિના કન્વિરનરનું નામ

શ્રી પી.એમ. ભેટારીયા

શ્રી આર.બી. અમીન.

શ્રી કે.વી. જોષી

સ્થળ : શાળા
તારીખ :

પ્રવૃત્તિઓ