સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલ - ભાટપુર

પ્રવૃત્તિઓ - વિવિધ કાર્યક્રમો દરમિયાન માઈક વ્યવસ્થા સમિતિ

-

પ્રવૃત્તિના કન્વિરનરનું નામ

શ્રી એન.આર. પટેલ

શ્રી કે.વી.� જોષી.

સ્થળ : શાળા
તારીખ :

પ્રવૃત્તિઓ