સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલ - ભાટપુર

પ્રવૃત્તિઓ - ચર્ચાસભા સમિતિ

-

પ્રવૃત્તિના કન્વિરનરનું નામ

શ્રી વિ.આર.પટેલ

શ્રી એસ.આર.રાઠવા

શ્રી એમ.એમ.વાળંદ

સ્થળ : શાળા
તારીખ :

પ્રવૃત્તિઓ