સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલ - ભાટપુર

પ્રવૃત્તિઓ - બુલેટીન બોર્ડ સમિતિ

-

પ્રવૃત્તિના કન્વિરનરનું નામ

શ્રી વી.એ. ચૌધરી

શ્રી એમ.એમ. વાળંદ

શ્રી એન.આર. પટેલ

સ્થળ : શાળા
તારીખ :

પ્રવૃત્તિઓ