સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલ - ભાટપુર

પ્રવૃત્તિઓ - સુવિચાર અને સમાચાર સમિતિ

-

પ્રવૃત્તિના કન્વિરનરનું નામ

શ્રી એમ.એમ.વાળંદ

શ્રી વી.આર.પટેલ

શ્રી વી.એ.ચૌધરી

સ્થળ : શાળા
તારીખ :

પ્રવૃત્તિઓ