સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલ - ભાટપુર
Sarvjanik Highschool - results

પરિણામ

ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ - ૧૨ ના બોર્ડના પરિણામો.

ધોરણ-૧૦ ( S.S.C.)
ક્રમ વર્ષ પરિક્ષામાં બેઠા પરિક્ષામાં પાસ પરિણામની ટકાવારી
૨૦૦૧ ૭૬ ૪૬ ૬૦.૫૨
૨૦૦૨ ૮૬ ૫૨ ૬૦.૪૬
૨૦૦૩ ૭૨ ૦૬ ૦૮.૩૩
૨૦૦૪ ૭૬ ૧૩ ૧૭.૧૦
૨૦૦૫ ૭૬ ૨૬ ૩૪.૨૧
૨૦૦૬ ૭૧ ૨૩ ૩૨.૩૯
૨૦૦૭ ૮૦ ૩૧ ૩૮.૭૫
૨૦૦૮ ૮૧ ૩૬ ૪૪.૪૪
૨૦૦૯ ૭૮ ૩૯ ૫૦%
ધોરણ-૧૨ ( H.S.C.)
ક્રમ વર્ષ પરિક્ષામાં બેઠા પરિક્ષામાં પાસ પરિણામની ટકાવારી
૨૦૦૧ ૩૬ ૩૪ ૯૧.૬૬
૨૦૦૨ ૪૯ ૪૭ ૯૫.૯૧
૨૦૦૩ ૬૬ ૩૧ ૪૬.૯૬
૨૦૦૪ ૩૭ ૨૩ ૬૨.૧૬
૨૦૦૫ ૨૮ ૧૪ ૫૦.૦૦
૨૦૦૬ ૨૪ ૨૧ ૮૭.૫૦
૨૦૦૭ ૪૮ ૪૭ ૯૭.૯૧
૨૦૦૮ ૪૧ ૨૮ ૬૮.૨૯
૨૦૦૯ ૪૩ ૪૦ ૯૩.૦૨