સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલ - ભાટપુર

સ્ટાફની માહિતી

ભાટીયા કંચનભાઈ રસિકભાઈ

Designation:સિનિયર કલાર્ક 

તાઈ રજાકભાઈ ફતેહમહમંદ

Designation:જુનિયર કલાર્ક 

તડવી પાંચાભાઈ મનાભાઈ

Designation:સેવક 

પટેલ દિનેશભાઈ જયંતિભાઈ

Designation:સેવક 

પટેલ રમેશભાઈ ભાઈલાલભાઈ

પટેલ નિલેશભાઈ રમણભાઈ

જોષી કમલેશભાઈ વિનોદચંદ્ર

શ્રીમતી પરાગિનીબેન જશવંતલાલ પંડયા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 

શ્રી અરૂણભાઈ શંકરભાઈ પટેલ

Designation:ઉદ્યોગ શિક્ષક 

શ્રી દિનુભાઈ દલસુખભાઈ પરમાર

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 

શ્રી વિપુલકુમાર અભેરાજ ચૌધરી

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 

શ્રી મનુભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ

Designation:ગ્રંથપાલ 

શ્રી મોહનભાઈ દેવજીભાઈ પટેલ

Designation:આચાર્ય 

શ્રી રવજીભાઈ મંગાભાઈ રાઠોડ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 

શ્રી વિજયકુમાર રમણભાઈ પટેલ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 

શ્રી શંકરભાઈ રમણભાઈ રાઠવા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 

શ્રી મહેન્દ્રભાઈ રતનસિંહ સુથાર

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 

શ્રી ચંદ્રકાન્તભાઈ નગીનભાઈ બારિયા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 

શ્રી મહેન્દ્રભાઈ મણીલાલ વાળંદ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 

શ્રીમતી ઈલાબેન ઈશ્વરભાઈ બારિયા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 

શ્રી પરેશભાઈ માલદેભાઈ ભેટારીયા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક