સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલ - ભાટપુર

ટ્રસ્ટીશ્રી

પ્રમુખશ્રી - શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ જીભાઈભાઈ પટેલ

સાર્વજનિક કેળવણી મંડળ, ભાટપુર

સરનામુ - ઠે. મોરાર ફળિયુ, ભાટપુર. મુ.પો. ભાટપુર. તા. સંખેડા જી. વડોદરા


ટ્રસ્ટીશ્રી