સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલ - ભાટપુર

ટ્રસ્ટીશ્રી

કારોબારી સભ્ય - શ્રી ડિમ્પલકુમાર કાંતિભાઈ પટેલ

સાર્વજનિક કેળવણી મંડળ, ભાટપુર

સરનામુ - ઠે. હાથી ફળિયુ. મુ ભાટપુર. તા. સંખેડા. જિ. વડોદરા


ટ્રસ્ટીશ્રી