સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલ - ભાટપુર

ટ્રસ્ટીશ્રી

મંત્રીશ્રી - શ્રી જયંતિભાઈ લલ્લુભાઈ પટેલ

સાર્વજનિક કેળવણી મંડળ, ભાટપુર

સરનામુ - ઠે. બજાર રોડ ભાટપુર. મુ.પો.ભાટપુર તા.સંખેડા. જી.વડોદરા


ટ્રસ્ટીશ્રી