સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલ - ભાટપુર

ટ્રસ્ટીશ્રી

ઉપપ્રમુખશ્રી - શ્રી બાબુભાઈ પરસોત્તમભાઈ પટેલ

સાર્વજનિક કેળવણી મંડળ, ભાટપુર

સરનામુ - ઠે. મોરાર ફળિયુ, ભાટપુર. મુ.પો. ભાટપુર. તા. સંખેડા જિ. વડોદરા


ટ્રસ્ટીશ્રી