સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલ - ભાટપુર

ટ્રસ્ટીશ્રી

સહ મંત્રીશ્રી - શ્રી યોગેશભાઈ અરવિંદભાઈ પટેલ

સાર્વજનિક કેળવણી મંડળ, ભાટપુર

સરનામુ - ઠે. બજાર રોડ-ભાટપુર. તા. સંખેડા. જિ. વડોદરા


ટ્રસ્ટીશ્રી