સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલ - ભાટપુર

ટ્રસ્ટીશ્રી

કારોબારી સભ્ય - શ્રી ભીખાભાઈ વરધભાઈ પટેલ

સાર્વજનિક કેળવણી મંડળ, ભાટપુર

સરનામુ - ઠે. મોરાર ફળિયુ, ભાટપુર. તા.સંખેડા. જિ. વડોદરા


ટ્રસ્ટીશ્રી