સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલ - ભાટપુર

ટ્રસ્ટીશ્રી

કારોબારી સભ્ય - શ્રી ઉમેશભાઈ ભાઈલાલભાઈ પટેલ

સાર્વજનિક કેળવણી મંડળ, ભાટપુર

સરનામુ - ઠે. સુથાર ફળિયુ. ભાટપુર. તા. સંખેડા. જિ. વડોદરા


ટ્રસ્ટીશ્રી