સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલ - ભાટપુર

ટ્રસ્ટીશ્રી ઓ


શ્રી ડિમ્પલકુમાર કાંતિભાઈ પટેલ
કારોબારી સભ્ય


શ્રી પ્રદિપકુમાર રમણભાઈ પટેલ
કારોબારી સભ્ય


શ્રી મિતેશકુમાર દિનુભાઈ પટેલ
કારોબારી સભ્ય


શ્રી સમીરકુમાર મુળજીભાઈ પટેલ
કારોબારી સભ્ય


શ્રી સુનીલભાઈ કંચનભાઈ પટેલ
કારોબારી સભ્ય


શ્રી શનાભાઈ નાથાભાઈ પટેલ
કારોબારી સભ્ય


શ્રી અલ્કેશભાઈ ભાઈલાલભાઈ પટેલ
કારોબારી સભ્ય


શ્રી ઉમેશભાઈ ભાઈલાલભાઈ પટેલ
કારોબારી સભ્ય


શ્રી શિરીષભાઈ મંગુભાઈ પટેલ
કારોબારી સભ્ય


શ્રી દિનુભાઈ બકોરભાઈ પટેલ
કારોબારી સભ્ય


શ્રી ભીખાભાઈ વરધભાઈ પટેલ
કારોબારી સભ્ય


શ્રી યોગેશભાઈ અરવિંદભાઈ પટેલ
સહ મંત્રીશ્રી


શ્રી બાબુભાઈ પરસોત્તમભાઈ પટેલ
ઉપપ્રમુખશ્રી


શ્રી જયંતિભાઈ લલ્લુભાઈ પટેલ
મંત્રીશ્રી


શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ જીભાઈભાઈ પટેલ
પ્રમુખશ્રી